logo-mini

کنفرانس های بین المللی

ایران به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان مخازن و منابع نفت  و گتاز انتانس ن ت  های متعددی از قراردادهای بالادستی را از آغاز کشف نف  در این سرزمین پنناور و غنی بته خود دیده و در این م یر از قراردادهتای امتیتازی گرهتته قتا قراردادهتای مشتارکتی و خدماقی را آزموده اس  .اینک این کشور با عبور از این م یر پرقلاطم در آستانه قجربته طیف ادیدی از قراردادهای بالادستی در حوزه نف  و گاز اس  .اکنون هرص  مغتنمتی اس  قا اندیشمندان و صاحبنظران این حتوزه در سراستر انتان گترد هتم آینتد قتا در قجربیات و دانش یکدیگر شریک شوند. دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان برگزارکننده همایش برآن اس  قا با رویکرد بنینه ستازی قراردادهای بالادستی نف  و گازس محورهای ذی  را در همایش لحاظ کند :بنینته ستازی قراردادهای بالادستیس قبیین رویکرد متوازن در انعقاد قراردادهای بالادستتیس  تار وب مشارک  شرک  های ایرانیس اقتضائات و استتننائات قراردادهتای بالادستتی در میتادین مشترکس قولید صیانتی از منابع و اهزایش ضریب برداش  در طول عمر میتدانس اتاابی  مدل قراردادی ان  سرمایه گااران داخلی و خارایس  ال شهای انتقتال دانتش هنتی و هناوریس بررسی قطبیقی قراردادهای بالادستی در نظا مهای مختلف حقتوقیس هرصت  ها و زمینه های قانونیس  الش ها و موانع قانونی و ابعاد حقوقیس اقتصادی و هنی قراردادهتای بالادستی نف  و گاز. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی